سامانه گویای خاموشی برق 121

121

اعلام گزارش خرابی و تصادمات ناشی از شبکه برق سراسری بصورت تماس با سیستم (121)توسط مشترکین برق به شبکه دیسپاچینگ شبکه برق منطقه انجام می شود

نحوه عملکرد:

  • شماره گیری 121 توسط مشترکین شبکه برق سراسری و شنیدن پیامهای ضروری مرکز اتفاقات شبکه توزیع برق مبنی بر خاموشی های با برنامه و یا خاموشی های بدون برنامه و در غیر اینصورت اعلام گزارش خرابی و ارتباط مستقیم با اپراتور مربوطه و اعلام گزارش خرابی در منطقه مزبور

امکانات:

  • پاسخ دهی جامع به خرابی های منطقه ای
  • دسترسی سریع مشترکین به سیستم بدون اشغالی در ترافیک های بالا
  • اعلام گزارش در تمامی ساعات و موارد اعلام شده توسط مشترکین
  • اعلام کارکرد کنتور به واحدآابونمان
  • ارتباط تلفنی مشترکین با واحد های اداره برق
  • ذخیره مکالمه انجام شده بین اپراتور و مشترک
  • شنود مکالمه ضبط شده بین اپراتور و مشترک توسط مدیر مربوطه
  • قرار دادن پیام اطلاعیه عمومی هم بصورت راه دور(تلفنی) وهم مستقیم(داخل برنامه) توسط مرکز اتفاقات برق