تحقق CRM مخابراتی در حوزه تلفن ثابت و GSM/WLL بعنوان یکی از ایده های اولیه سیستم جامع خدمات مشترکین این شرکت مطرح بوده است که پس از راه اندازی و عملیاتی نمودن سیستم مشترکین در استانهای کشور ، راستای آن قدم برمیداریم.

در طرح CRM مخابراتی شرکت الکاپرداز، هدف ایجاد سیستم یکپارچه و همگرایی خدمت رسانی به مشترکین میباشد که با یکپارچه سازی اطلاعاتی سیستم ها و مکانیزم های زیر بسوی آن در حرکت هستیم:

  • خدمات مشترکین
  • Billing / Hot Billing
  • Pre-Paid
  • Telecom GIS
  • خدمت رسانی غیر حضوری (اینترنتی/تلفنی/پیام کوتاه)
  • سیستم های مرتبط 117 / 118 / 126
  • مکانیزمهای پرداخت الکترونیکی

اهداف پروژه :

  • ایجاد تمرکز اطلاعات و در نتیجه امکان سرویس دهی متمرکز
  • اشتراک گذاری اطلاعات و سرویس های گوناگون با سازمان های دیگر