با توجه به تعریف سیستم های CRM و ویژگی های آن ,GIS در مباحث مخابراتی از قبیل نمایش شبکه های کابل, کافو, پست ها, کابل های آبونه و… دارای اهمیت بسزایی می باشد که متاسفانه در کشور ما با در نظر گرفتن پیشرفت قابل قبول در مکانیزاسیون و اتوماسیون روندهای اداری مخابرات, کارهای زیادی در رابطه با این مورد صورت نگرفته است و این شرکت الکاپرداز را برآن داشت که تا در این بخش نیز سرمایه گذاری تحقیقاتی انجام داده و قدم هایی بردارد.

برخی از امکانات سیستم عبارتند از :

  • امکان بررسی امکانات توسط دفاتر خدماتی در سزئیس های ثبت نام و تغییر مکان
  • برآورد نیازهای توسعه شبکه کابل براساس اطلاعات نقشه
  • ارائه اطلاعات مورد نیاز برای کاربران توسعه ومهندسی
  • امکان جستجوی مشترک بر روی نقشه
  • استفاده از مکان نمایی روی نقشه به جای کروکی رایج
  • قابلیت انطباق با سیستم جامع بصورت متمرکز