سیستم جامع خدمات مشترکین تلفن ثابت و GSM/WLL

ارائه سهل و آسان خدمات و سرویسهای مختلف برای مشترکین و متقاضیان تلفن ثابت در مراکز مخابراتی از طرفی و امکان ارائه خدمات غیر حضوری در قالب خدمات دهی از طریق دفاتر خدماتی و یا سیستمهایی نظیر سیستم دسترسی اینترنتی و یا سیستمهای گویا ، ضرورت پیاده سازی سیستمی جامع که جوابگوی نیازهای فوق باشد را توجیح می کند.

CRM مخابراتی

تحقق CRM مخابراتی در حوزه تلفن ثابت و GSM/WLL بعنوان یکی از ایده های اولیه سیستم جامع خدمات مشترکین این شرکت مطرح بوده است که پس از راه اندازی و عملیاتی نمودن سیستم مشترکین در استانهای کشور ، راستای آن قدم برمیداریم.

مرکزتماس چند رسانه ای Contact center

شرکت ها، سازمان ها و موسسات مختلف برای ارتباط با مخاطبين خود، اقدام به تأسیس مراکز تلفني (Call-Center) مي كنند. در این سیستم ارتباطی از یک یا چند پاسخگوی انسانی جهت پاسخگویی و ارجاع تماس به مسئولین استفاده می شده است.

سامانه یکپارچه پیام گیر و صندوق صوتی

سامانه صندوق صوتی بعنوان یکی از ابزارهای مبتنی برIT که امکان پاسخگویی شبانه روزی به ارباب رجوع را فراهم می کند بسیار مورد توجه مدیران در سیستم های اداری قرار می گیرد. با استفاده از این سیستم هیچ تماسی بدون پاسخ نمی ماند و در ساعاتی که پاسخگویی به تماس ارباب رجوع به هر علتی مقدور نباشد، با هدایت تماس به سمت سیستم پیامگیر، پیام ارباب رجوع در صورت تمایل در سیستم ضبط و در اولین فرصت برای صاحب صندوق پخش خواهد شد