سامانه گویای خدمات مشترکین Elcust

سیستم تلفن گویا ( زیر سیستم از سیستم جامع خدمات مشترکین )

innerimage3

در سیستم های گویای قبلی این شرکت که بصورت سیستم های اطلاع رسانی و یا اعلام پیام عملیاتی شده اند با توجه به اینکه سیستم از بابت اطلاعاتی مستقل عمل مینمود ، در نتیجه سیستم حالتی ایستا (Passive) داشت که آنرا محدود به اطلاع رسانی به مشترکین مینمود. سیستم گویا در کنار سیستم جامع مشترکین ، به سیستمی پویا تبدیل میگردد که با تکیه بر اطلاعات بروز و متمرکز سیستم جامع و همچنین امکان ارتباط دوسویه با آن ، به آن قدرتی فراتر از یک سیستم اطلاع رسانی میبخشد. این سیستم با استفادۀ از دو نوع از کارتهای سخت افزاری پیاده سازی میگردد که کارت اول از نوع دیجیتال میباشد که مربوط به سیستم اصلی میباشد و کارت سخت افزاری دوم (اختیاری) در صورتی نیاز خواهد بود که سرویس “ارسال نمابر” در سیستم گویا خریداری شده و عملیاتی گردد.

سرویس های قابل ارائه در این زیر سیستم عبارتند از :

  • درخواست قطع و وصل تلفن
  • ایجاد و حذف سرویس ویژه
  • ثبت و حذف از 118
  • انسداد و رفع انسداد صفر دوم
  • لیست ریز مکالمات (اختیاری)
  • ارسال آخرین صورتحساب (اختیاری)
  • درخواست کنترل گذاری